Voorwaarden Huur pleziervaartuig

Huurvoorwaarden pleziervaartuig

Verplichtingen huurder;

Huurder is verplicht:

1. De verschuldigde huur-en borgsom, respectievelijk annuleringskosten te voldoen, ook al gebruikt hij/zij het vaartuig niet of voor een gedeelte van de huurperiode;

2. Het vaartuig als zorgvuldig schipper, overeenkomstig zijn instructieboekje te gebruiken;

3. De instructies van de verhuurder op te volgen;

4. Het vaartuig niet aan anderen dan ondergetekende in de overeenkomst in gebruik te geven of te verhuren;

5. Het vaartuig tijdig (zoals afgesproken in deze overeenkomst) en in dezelfde staat als bij aanvang van de huurperiode – behoudens normale slijtage- in te leveren bij de verhuurder. Huurder=bestuurder van de boot.

Borg;

Bij aanvang van de huurperiode betaald de huurder een borg aan verhuurder. Dit bedrag zal door verhuurder, zonder inhouding van administratiekosten of dergelijken, worden terugbetaald aan huurder onder aftrek van hetgeen huurder aan verhuurder nog verschuldigd zal zijn.

Annuleren huurder

1. Huurder dient schriftelijk, bij voorkeur aangetekend, te annuleren.

2. Bij annuleren tot 3 dagen voor aanvangsdatum is huurder geen annuleringskosten verschuldigd.

3. Bij annuleren vanaf 3 dagen voor aanvangsdatum wordt 100% van de huurprijs in rekening gebracht.

Niet nakoming

1. Komt een der partijen zijn verplichtingen niet na, dan heeft de ander het recht op de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, tenzij de tekortkoming van een bijzondere aard of geringe omvang is. Bij ontbinding bestaat tevens aanspraak op een vergoeding van eventuele schade, als de tekortkoming aan de ander kan worden toegerekend. Als de vakantie door de tekortkoming geheel of gedeeltelijk is bedorven kan de huurder hier een schadevergoeding voor eisen.

2. Brengt de huurder het vaartuig later terug dan overeengekomen, dan heeft de verhuurder recht op 100% van de huursom en vergoeding van de daardoor ontstane schade gedurende de huurperiode. Brengt de huurder het vaartuig niet terug dan zal de waarde van de gehuurde boot op de huurder worden verhaald en alle bijkomende kosten.

Schade

1. Bij diefstal, inbeslagname of aanzienlijke beschadiging van het vaartuig, inventaris en toebehoren, treedt huurder in overleg met huurder. Huurder houdt zich aan de instructies van de verhuurder.

2. Huurder is aansprakelijk voor tijdens de huurperiode ontstane schade en daarmee verband houdende sleep-en bergingskosten, tenzij de schade wordt gedekt door een WA Cascoverzekering welke ingevolge deze overeenkomst verzekerd had behorend te zijn. Dit bedrag is maximaal het eigen risico zijnde de waarborgsom van €250,00.

De huurder vrijwaart de verhuurder van alle boetes, transacties en administratieve sancties e.d. die aan de verhuurder mochten worden opgelegd ter zake van gedurende de huurtijd door de huurder en/of de bestuurder en/of de medepassagiers gepleegde misdrijven en overtredingen. Voor de verhuurder, en voor zover mogelijk ook extern, het volledige risico en de volledige verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid.

Retourneren Bij het eerder retourneren van het gehuurde materiaal vindt geen restitutie plaats van de huurprijs.

Toepasselijk recht en geschillenbeslechting op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Uitsluitend de Nederlands rechter is bevoegd van geschillen kennis te nemen. Indien ter zake een geschilleninstantie bevoegd is, kan het geschil ook aan die instantie worden voorgelegd.

Conditions Rent recreational craft

Obligations tenant: tenant is required

1. To settle the rent and deposit (€250,00) due, cancellation charges respectively, even though he uses the vessel not or for a part of the rental period;

2. To use the vessel as a careful captain, in accordance with itsinstruction booklet;

3. To follow the instructions of the tenant:

4. The vessel shall not be given or rented to others than the undersigned in this agreement;

5. To return the vessel to the lessor in time (as agreed in the agreement) and in the same condition as at the start of the rental period – except for normal wear and tear. Tenant = ruler of the boat.

Deposit At the beginning of the rental period, the tenant pays a deposit tot the lessor. This amount will be refunded by the lessor, without deduction of administrative epenses or similar, tot he tenant less the expenses the tenant still owes tot he lessor.

Cancellation tenant: 1. Tenant must cancel in writing, in preference by registred mail. 2. In the case of cancellation up to 3 days before starting date, tenant has no obligation fees. 3. In case of cancellation within 3 days before renting date, 100% of the rental price will be charged.

No observe: 1. In case one of the parties, does not meet his obligations, the other part has the right to terminate the complete contract. Unless a shortcoming of special nature or small size. In case of dissolution there is a possibility to claim for compensation of any damages, if the failure can be attrubuted tot he other. If the holiday caused by shortcoming, in whole or in part is upset, the tenant may claim damage. 2. In case the tenant returns the vessel later than agreed upon, the lessor has the right to compensate for 100% of the rental fee and compensation for resulting damage during the rental period. In case the tenant does not return the vessel will be recovered on the tenant ans as well as all additional costs.

Damage:1. In case of theft, confiscation or major damage of the vessel, inventory and accessories, tenant will confer with the lessor. Tenant shall observe the instructions from the landlord. 2. Tenant is liable for claims incurred during the rental period and related towing and salvage costs, unless the damage is covered by a WA Casco insurance which had insured under this agreement. This amount is up to the maximum of the deductibles. 3. In case the lessor will be charged for deductibles, these will be charged tot he tenant.

The tenant shall protect the lessor against all fines, penalties, etc. and administrative transactions that may be imposed with respect to the lessor during the rental period by the tenant and/or the driver and/or the fellow passengers committed the crimes and offences. The tenant takes in this case, the full risk, the full responsibility and liability, as far as possible also externally.

Governing law and dispute resolution. This agreement is governed by the Dutch law. Only the Dutch court shall be competent to hear disputes. If a dispute committee is authorized, the dispute may also be submitted to this commitee.

Return and refund If you return the material earlier, there will be no refund.

Mietbedingungen Privatboote

Verpflichtungen Mieter; Der Mieter ist verpflichtet:

1. Die geschuldete Miet-und Kautionssumme (€250,00), beziehungsweise die Rücktrittskosten zu begleichen, auch wenn er das Fahrzeug nicht oder nur für einen Teil der Mietperiode nutzt;

2. Das Fahrzeug wie ein sorgfältiger Schiffer, entprechend seines Schifferpatents zu nutzt;

3. Die Weisungen des Vermieters einzuhalten;

4. Das Fahrzeug nicht durch Dritte nutzen zu lassen oder an Dritte zu vermieten;

5. Das Fahrzeug rechtzeitig (wie in diesem Abkommen abgesprochen) und im selben Zustand wie zu Anfang der Mietperiode – ausgenommen normaler Verschleiß – beim Vermieter abzugeben. Der Mieter ist immer der Schiffsführer.

Kaution: Am Anfang der Mietperiode zahlt der Mieter dem Vermieter eine Kaution. Dieser Betrag wird vom Vermieter, ohne Einbehaltung von Bearbeitungsgebühren oder ãhnliche, an den Mieter zurückbezahlt werden unter Abzug dessen, was der Mieter dem Vermieter noch schuldet.

Rücktritt Mieter: 1. Der mieter muss seinen Rücktritt schriftlich, vorzugsweise per Einschreiben, mitteilen; 2. Bei Rücktritt bis zu 3 Tagen vor Mietbeginn ist der Mieter keine Rücktrittskosten schuldig; 3. Bei Rücktritt von weniger als 3 Tagen vor Mietbeginn wird der Mietpreis zu 100% berechnet.

Nichteinhaltung: 1. Kommt einer der Parteien seinen verpflichtungen nicht nach, dann hat die andere Partei das Recht, um den Vertrag ganz oder teilweise aufzulösen, es sei denn, der Grund ist von besonderer Art oder geringfügig. Bei Auflösung besteht außerdem Anspruch auf eine Vergütung eines eventuelle Schadens, wenn die Nichteinhaltung dem anderen angerechnet werden kann. Wenn die Ferien durch die Nichteinhaltung ganz oder teilweise verdorben sind, kann der Mieter hierfür eine Schadensvergütung fordern; 2. Bringt der Mieter das Fahrzeug später als vereinbart zurück, dann hat der Vermieter Recht auf 100% der Mietsumme und Vergütung des dadurch entstandenen dann wird der Mieter für den Wert des gemieteten Bootes und alle damit verbundenen Kosten haftbar gemacht.

Schaden: 1. Bei Diebstahl, Beschlagnahmung oder ansehnlicher Beschädigung des Fahrzeuges, Inventars und Zubehörs hält der Mieter Rücksprache mit dem Vermieter. Der mieter hält sich an die Weisungen des Vermieters; 2. Der Mieter haftet für während der Mietperiode entstandene Schädenund damit zusammenhängende Abschlepp- und Bergungskosten, es sei denn, dass der Schaden durch eine Haftpflichtversicherung abgedeckt ist, der infolge dieses Vertrages versichert sein musste. Dieser Betrag hat maximal die Höhe der Selbstbeteiligung; 3. Falls dem Vermieter die Selbstbeteiligung in Rechnung gestellt wird, wird diese dem Mieter weiterbelastet.

Der Mieter bewahrt den Vermieter vor allen Bu ßen, Transaktionen und administrativen Sanktionen o.ä. die dem Vermieten in dieser Sanche während der Mietperiode durch den Mieter und/oder den Schiffsführer und.oder begleitenden passagieren begangene Verbrechen und Übertretungen auferlegt werden könnten. Darüber hinaus bewahrt der Mieter Den Vermieter, und insofern möglich auch Externe, vor dem vollständigen Verantwortung und Haftung.

Wird das Material eher zurückgebracht, findet keine Erstattung des Mietpreises statt.

Anwendbares Recht und streitbeilegung: Für diesen Vertrag gilt die niederländische Rechtsprechung. Ausschließlich niederländische Richter sind befugt, sich mit dem Rechtsstreit zu befassen. Falls in dieser Sache eine Rechtsinstanz befugt ist, kann der streit auch bei dieser Instanz vorgelegt werden.
Algemene huurvoorwaarden sup/kano

De huurder aanvaardt deze voorwaarden bij een reservering. Omschrijving begrippen. In deze voorwaarden wordt verstaan onder ‘SUP ’: (Stand Up Paddleboard; ) en kano huurder: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die als huurder de huurovereenkomst sluit; verhuurder: Sup & watershop die als verhuurder de huurovereenkomst sluit; schade van de verhuurder: de vermogensschade die verhuurder lijdt ten gevolge van: gebruiker: de huurder of diegene die krachtens arbeidsovereenkomst voor de huurder werkzaamheden verricht; beschadiging: (waaronder ook begrepen een toestand van de SUP/kano of van onderdelen daarvan die niet past bij normale slijtage) of vermissing van de SUP/kano of van toebehoren daarvan (onder meer vinnen, leash, peddel, pomp,tas) of onderdelen daarvan. Tot deze schade behoren onder meer de kosten van vervanging van (onderdelen van) de SUP/kano en de derving van huurinkomsten; met of door de SUP/kano aan persoon of goed toegebracht nadeel, waarvoor de verhuurder van de SUP/kano jegens derden aansprakelijk is.

GENERIEKE BEPALINGEN

rtikel 1: Toepasselijkheid Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten van huur en verhuur van SUPS/kano’s inclusief eventuele accessoires, die tussen verhuurder en huurder worden gesloten. Artikel 2: De overeenkomst 1. De huurovereenkomst wordt aangegaan voor de periode en het tarief zoals op de huurovereenkomst is overeengekomen. De huurovereenkomst vermeldt tevens het tijdstip van begin en einde van de huurperiode. Artikel 3: De prijs en de prijswijzigingen 1. De huursom en de eventuele bijkomende kosten worden vooraf overeengekomen. Artikel 4: De huurperiode en de overschrijding van de huurperiode

1. Huurder is verplicht de SUP/kano uiterlijk op de dag en op het tijdstip waarop de huurperiode eindigt, aan het in de huurovereenkomst vermelde bedrijf terug te bezorgen.

2. Indien de SUP/kano niet na afloop van de eventueel verlengde huurovereenkomst is ingeleverd op de afgesproken wijze, is verhuurder gerechtigd de SUP/kano onmiddellijk terug te nemen. De uit deze overeenkomst voortvloeiende verplichtingen van huurder blijven van kracht tot het moment dat de SUP/kano weer in het bezit is van verhuurder.

3. Indien huurder de SUP/kano niet tijdig heeft ingeleverd, is verhuurder gerechtigd de huurder extra huur te belasten zijnde €10,00 euro per half uur met een maximum van 100,00 euro per dag. Als het feitelijk blijvend onmogelijk is om de SUP/kano te retourneren dan wordt geen verhoogde huurprijs in rekening gebracht. De verhoging van de huurprijs geldt niet indien huurder aantoont dat de overschrijding van de huurtermijn het gevolg is van overmacht.

Artikel 5: Betaling 1. Tenzij anders is overeengekomen, dient betaling van de huursom vooraf te worden betaald. Artikel 6: Verplichtingen huurder

1. De huurder erkent de SUP/kano met toebehoren, zoals vermeld in de huurovereenkomst, in goede algehele conditie en zonder zichtbare gebreken te hebben ontvangen. Alvorens de SUP/kano in gebruik wordt genomen verplicht de huurder zich telkens de vereiste voorbereidings- en controlehandelingen te verrichten zoals in het uitgereikte instructieformulier staat omschreven.

2. Onverminderd het onderstaande dient huurder met de SUP/kano om te gaan zoals een goed huurder betaamt en ervoor te zorgen dat de SUP/kano overeenkomstig zijn bestemming wordt gebruikt.

3. Huurder is gehouden de SUP in oorspronkelijke staat bij verhuurder terug te bezorgen.

4. Huurder dient er zorgvuldig op toe te zien dat geen van de gebruikers de SUP/kano gebruikt indien deze daartoe onbevoegd is of kennelijk geestelijk of lichamelijk ongeschikt is.

6. Het is huurder niet toegestaan de SUP/kano zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de verhuurder te verhuren.

7. In geval van voor huurder kenbare of waarneembare schade of defecten aan de SUP/kano, is het huurder niet toegestaan de SUP/kano te gebruiken indien dat kan leiden tot verergering van de schade of van de defecten, of tot vermindering van de veiligheid.

8. Huurder is verplicht de verplichtingen en verboden van dit artikel op te leggen aan de gebruiker en toe te zien op de nakoming daarvan.

9. Het is de huurder niet toegestaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de verhuurder enige verandering aan/op de SUP/kano te brengen of te laten brengen. 10. Huurder dient zorg te dragen voor een tenminste deugdelijke WA-verzekering.

Artikel 7: Instructies voor de huurder

1. Huurder is gehouden de SUP/kano schoon te retourneren. Bij niet nakoming van deze verplichting kunnen de schoonmaakkosten in rekening worden gebracht, met een minimum van € 20,- (inclusief BTW).

2. In geval van voor huurder kenbare of waarneembare defecten, schade aan of met de SUP/kano toegebracht of vermissing van de SUP/kano is huurder verplicht: – hier zo spoedig mogelijk melding van te maken; – de instructies van verhuurder op te volgen; – gevraagd en ongevraagd alle inlichtingen en bescheiden die op de gebeurtenis betrekking hebben aan verhuurder of aan diens verzekeraar te verstrekken; – de SUP/kano niet achter te laten zonder het behoorlijk tegen het risico van beschadiging of vermissing beschermd te hebben; – de verhuurder en door de verhuurder aangewezen personen alle gevraagde medewerking te verlenen ter verkrijging van schadevergoeding van derden of als verweer tegen aanspraken van derden.

3. Bij ongevallen of vermissing is huurder daarnaast verplicht: – onmiddellijk en in geen geval later dan 24 uur nadien melding te doen bij de politie ter plaatse; – niet later dan 5 dagen een volledig ingevuld en ondertekend schadeaangifteformulier aan verhuurder over te leggen;- zich van erkenning van schuld in enigerlei vorm te onthouden.

4. Huurder dient verhuurder zo spoedig mogelijk en in geen geval later dan 24 uur nadien te informeren over: – het optreden van een gebeurtenis waardoor schade aan, met of door de SUP/kano ontstaat of redelijkerwijs kan ontstaan; – defect raken van de SUP/kano; – vermissing van of anderszins verlies van de macht over de SUP/kano, onderdelen en toebehoren daarvan; – beslaglegging op de SUP/kano; en over andere omstandigheden waarover verhuurder redelijkerwijs geïnformeerd dient te worden.

5 . Indien verhuurder inlichtingen aan autoriteiten dient te verstrekken over de identiteit van de persoon die op enig moment de SUP/kano heeft gebruikt, dient huurder in verband daarmee gestelde vragen van verhuurder zo spoedig mogelijk te beantwoorden.

6. Huurder erkent de SUP/kano met toebehoren in goede algehele conditie en zonder zichtbare gebreken te hebben ontvangen.

Artikel 8: Aansprakelijkheid van de huurder voor schade 1. Huurder is in geval van schade aan de SUP/kano aansprakelijk tot het op het huurcontract vermelde eigen risico van € 600,– per gebeurtenis.

2.1 Indien de huurder schade toebrengt aan derden, zowel letselschade als materiele schade komt dit voor rekening van de huurder. Verhuurder is niet aansprakelijk voor schade welke een huurder toebrengt aan derden.

2.2 Het gebruik van het materiaal is geheel voor eigen risico van huurder en gebruikers; de verhuurder is niet aansprakelijk voor schade of ongerief – van welke aard dan ook – aan de zijde van huurder en gebruikers. Het dragen van een zwemvest/reddingsvest is aan te raden, indien u anders wenst is dit geheel op eigen verantwoording. Wij oefenen geen controle uit op het gebruik van een zwemvest/reddingsvest. Het gebruik van een waterdichte zak/ton is geheel voor eigen risico van de huurder en gebruikers: de verhuurder is niet aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal.

Artikel 9. Deelname aan sup/kano activiteiten. 1. Deelname aan sup activiteiten/sup lessen is op eigen risico. Sup & watershop is niet aansprakelijk voor enig letsel of enig letsel aan derden. Bij beschadiging, verlies of diefstal aan de sup en toebehoren is de huurder aansprakelijk.